ตัวชี้วัดย่อย : ระยะชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะที่ดำเนินการแก้ไขแล้ว (SOE64)